ថ្ងៃអាទិត្យ ទី07 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021
|
Contact Us: 071 67 59 999, 092 72 65 56, 089 89 62 62
ការពិពណ៌នា
 អច្ឆរិយភាពចំណេះដឹងដ៏អាថ៌កំបាំងក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចខួរក្បាលរបស់ពួកយើង ត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងខ្សែរសំលេងនេះ។
 
គោលបំណងក្នុងការផលិតខ្សែរសំលេងនេះ ខ្ញុុំមានបំណងចូលរួមពង្រីកចំនេះដឹងផ្នែកគំនិត និង ស្មារតី ដែលជាមូលដ្ធានសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថិភាពបុគ្គល ។
 
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពរួមសិក្សា រួមអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សយ៉ាងមានសន្ទុះ និងជាក់ស្តែងជាមួយគ្នា។
 
សូមកុំមានការរអាក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹងដ៏សំខាន់នេះ ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារអ្នក មិត្តភក្រ្តអ្នក និង មនុស្សជំុវិញខ្លួនអ្នក ។ 
 
សូមចូលរួមចែករំលែក និងចូលរួមសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែលផ្តល់ជាគំរូ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនអ្នក និងសង្គមរបស់អ្នក ។
 
រដ្ធា ថាវរ៉ាត់